ข่าวและกิจกรรม


“Creativity For Silver Economy”

“Creativity For Silver Economy”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน คุณศิริพร อริยพุทธรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “รางวัลชนะเลิศ” นักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในการส่งผลงานเข้าประกวดหัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสื่อโฆษณา” ภายใต้แนวคอนเซ็ปต์ “KINN Longevity - คินน์ ชีวิตที่ยืนยาวและยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นเป็นหนึ่งในโรดแมพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดในความคิดด้านนวัตกรรมเชิงโฆษณา ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง และตอบโจทย์ยุค Silver Economy สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย

ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์ คณบดีคณะการสื่อสารดิจิทัล อาจารย์ กัญญวรรณ ปิ่นเงินมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 

#KINNBiopharma
#คินน์ชีวิตที่ยืนยาวและยั่งยืน
 
 
ประมวลภาพ